K2 base camp trek 6 © Lyle Closs 2017

K2 base camp trek 6 © Lyle Closs 2017

K2 base camp trek 6 ©Lyle Closs 2017